Brojila za domacinstvo.

NEW Upravljanje potrošnjom električne energije kroz Sitel sisteme i uređaje, kao vid energetske efikasnost – lična i društvena odgovornost!


Pojam energetska efikasnost se najčešće sreće u dva moguća značenja, od kojih se jedno odnosi na uređaje, a drugo na mere i ponašanja. Za kompaniju Sitel i njene klijente, energetska efikasnost znači racionalno upravljanje potrošnjom električne energije kroz sisteme i merne uređaje, kreirane po meri korisnika, koji energetske gubitke svode na najmanju moguću meru. Savremeni svetski trendovi svakodnevno menjaju praksu upravljanja eksploatacijom energije, kreirajući nove načine distribucije električne energije, a samim tim i brojne nove načine i mogućnosti njene primene u industriji i domaćinstvima, uz naglašenu tendenciju racionalizacije na sve moguće načine. Zato racionalno i svrsishodno upravljanje potrošnjom električne energije predstavlja ličnu, ali i društvenu odgovornost, u veoma složenom životnom okruženju u kome se naslućuju granice iskoristljivosti konvencionalnih izvora energije, a neprekidno traga za novim, čistijim i efikasnijim energetskim izvorima, uz cilj što manjih energetskih gubitaka a što većih ušteda. Danas države Evropske unije propisuju nove standarde u proizvodnji elektronskih mjernih uređaja, kao i u kreiranju modernih sistema distribucije i upravljanja potrošnjom električne energije. Ovi standardi donose niz koristi za sve učesnike u procesu implementacije „smart grid“ sistema: državu, distributivne centre, krajnje korisnike (industriju i domaćinstva)...

Koristi za državu od uvođenja savremenih sistema za upravljanje potrošnjom električne energije


Evropska unija, kao i mnoge svetske legislative, propisuje veoma zahtevne propise u domenu upravljanja energijom. Poseban izazov imaju one zemlje koje tek treba da usaglase svoj pravni okvir i izvrše prilagođavanja Zakonima EU ili sličnim zahtevnim standardima u ovoj oblasti. Novi sistemi upravljanja potrošnjom električne energije, omogućavaju tim zemljama efikasno i efektivno stvaranje ...
logo

Direkcija i prodaja

Stevana Brakusa br.6

Beograd 11030, Srbija

Tel/Fax: +381 11 75 44 974

E-mail: office@sitel.rs

Dodajte nas u kontakte pomoću QR Koda

QRCode

Proizvodni pogon, servis i kontrolno telo

Veselina Masleše br.30a

Novi Sad 21000, Srbija

Tel/Fax: +381 21 63 10 110

E-mail: sitelns@sitel.rs

Dodajte nas u kontakte pomoću QR Koda

QRCode