Kontrolno telo Sitel doo je akreditovano telo za ispitivanje i kontrolisanje sa akreditacionim brojem 06-102 dobijenim od Akreditacionog tela Srbije u skladu sa standardom SRPS ISO/IEC 17020:2012 kao kontrolna organizacija tipa C. Prvi sertifikat je dobijen 15.03.2012.g.

Rešenjem Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja broj 021-03-61/2012-08 od 11.05.2012.g., Sitel doo je ovlašćeno telo za obavljanje poslova overavanja elektronskih brojila aktivne i reaktivne električne energije – jednofaznih i višefaznih sa indirektnim, poluindirektnim i direktnim priključenjem.

Ovlašćenje se odnosi na poslove overavanja:
– Elektronskih (statičkih) brojila aktivne električne energije klase 0,2S i 0,5S
– Elektronskih (statičkih) brojila aktivne električne energije klase tačnosti 1 i 2
– Elektronskih (statičkih) brojila reaktivne električne energije klase tačnosti 2 i 3

Rešenje o ovlašćenju (Download – PDF 1.63 Mb)
Sertifikat o akreditaciji (Download – PDF 476 Kb)
Zahtev za overavanje – prvo, redovno (Download – PDF 170 Kb)
Zahtev za overavanje – vanredno (Download – PDF 143 Kb)
Uslovi poslovanja (Download – PDF 78.37 Kb)
Prigovor / Žalba (Download – PDF 55.52 Kb)
Politika kvaliteta KT (Download – PDF 74.0 Kb)